NOORD-HOLLAND - In Eilandspolder is langere periode veldonderzoek gedaan naar de staat van de beschermde natuur die er leeft.


Ondanks het intensieve beheer waardoor het beschermde veenmosrietland met 2 hectare is toegenomen, staat de natuur in dit natuurgebied nog steeds erg onder druk. Dat komt onder andere door teveel stikstofneerslag.

Bepaalde planten gedijen erg goed op veel stikstofneerslag. Die (veelal ongewenste) soorten verdringen andere, beschermde, soorten zoals het moerasviooltje en de welriekende nachtorchis waardoor deze verdwijnen. Door te plaggen en te maaien is nu een tamelijk positief beeld van het veenmosrietland ontstaan. Dat is helaas een kortstondige piek, omdat je niet kunt blijven plaggen. Dan blijft er geen bodem meer over. Het is daarom van belang dat de stikstofuitstoot wordt teruggedrongen.

Voor de ontwikkeling van veenmosrietland is verlanding nodig waarbij drasland, moerassen, plassen en andere ondiepe wateren langs natuurlijke weg in land veranderen. Dit proces komt nauwelijks op gang, omdat de waterkwaliteit niet voldoet aan de gestelde eisen voor veenmosrietland. In het gebiedsproces van Eilandspolder bekijkt de provincie daarom samen met betrokkenen de mogelijkheden om in het gebied te werken aan de waterkwaliteit en vermindering van stikstofneerslag.

Vergunningsverlening

Eilandspolder is een Natura 2000-gebied. Dit zijn natuurgebieden die uniek zijn voor Europa. Landelijk zijn afspraken gemaakt om elke 12 jaar de gegevens over de plantensoorten (habitattypes) in Natura 2000-gebieden te actualiseren. Die gegevens zet de provincie ook in AERIUS. Dit rekenmodel wordt onder andere gebruikt voor vergunningverlening. Dat gebeurt nu ook met de laatste veldonderzoekresultaten van Eilandspolder. Er moet namelijk altijd de best beschikbare informatie gebruikt worden.

Als een bedrijf dichtbij Natura 2000 bijvoorbeeld wil uitbreiden, dan is daar een natuurvergunning voor nodig. Het is op dit moment al erg lastig om deze vergunning te krijgen. Er daalt teveel stikstof neer op de beschermde natuur en er mag meestal niet meer bijkomen.

Hoewel het beschermde veenmosrietland dus met 2 hectare is toegenomen, blijft het effect op vergunningsverlening volgens de provincie beperkt. Dat komt omdat er al erg veel stikstofneerslag op Eilandspolder en andere Natura 2000-gebieden neerdaalt. Daardoor is vergunningsverlening al moeilijk en dat blijft het ook.


Eilandspolder