ALKMAAR - Steeds meer taken en bevoegdheden van de gemeenteraad worden op afstand uitgevoerd door gemeenschappelijke regelingen. Bij de gemeenteraad is daarom behoefte aan een steviger greep op de taken en werkzaamheden van de gemeenschappelijke regeling. Met name speelt de vraag hoe de gemeenteraad grip kan houden op de financiële en bestuurlijke risico’s.

Public Profit heeft in opdracht van de rekenkamer(commissie)s van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heiloo, Langedijk, Schagen en Texel een onderzoek uitgevoerd naar de GGD Hollands Noorden (GGDHN). Hieruit kwamen de volgende bevindingen naar voren:

• Op financieel gebied staat de GGDHN er momenteel goed voor en voldoet GGDHN aan alle normen voor een gezonde financiële positie.
• Financiële risico’s zijn steeds beter inzichtelijk, maar er blijven ook risico’s bestaan waarvoor geen dekking is en/of waar de GGDHN geen goed inzicht in heeft. Het gaat hier o.a. om de openeindfinanciering van Veilig Thuis en de Wet verplichte GGZ, het invoeren van het digitale dossier en de moeizame invulling van vacatures.
• De rol van de gemeenteraad als eigenaar én opdrachtgever, waarbij de focus momenteel op de eerste rol ligt, zet de positie van de gemeenteraad als kadersteller en controleur onder druk. Ook ervaren de gemeenteraden nauwelijks grip op de GGDHN.

Aanbevelingen
Op basis van de bevindingen doet de rekenkamercommissie de raad en het college een aantal aanbevelingen:

• Hoewel de GGDHN er momenteel goed voor staat kan dit gezien het gebrek aan inzicht in of dekking voor bepaalde risico’s niet voor de toekomst worden gegarandeerd. Zet in op verdere verbetering van risicomanagement en -classificatie.
• Kijk kritisch naar de rolneming van de raad. Gebruik de bevindingen om betere invulling te geven aan diens kaderstellende en controlerende rol, en zoek handvatten om de raad meer grip te geven op de GGDHN.

Het rapport is op 22 juni 2020 aangeboden aan de raad.